Entries by Secretaria Xermade

Pleno ordinario celebrado o 15 de decembro de 2022

O Pleno corporativo reuniuse en sesión ordinaria o xoves 15 de decembro de 2022, ás 20.00 horas. Aprobouse unha bonificación do Imposto de Construcións, Instalacións e Obras do 95% a solicitude dunha empresa que ampliou a súa actividade coa construción dunha nave industrial para almacenamento de estruturas de madeira no polígono de Xermade, elixiuse xuíza […]

Licitación do Servizo de Atención Temperá

A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria celebrada o pasado mércores 30 de novembro de 2022, aprobou por segunda vez a licitación do Servizo de Atención Temperá, compartido cos concellos de Guitiriz e Vilalba. A anterior licitación declarouse deserta ao non dispoñer ningún licitador dos medios persoais mínimos requiridos para a execución do contrato. […]

Sesión extraordinaria do Pleno xermadino

O pasado xoves 10 de novembro reuniuse a Corporación xermadina en sesión extraordinaria, co gallo de aprobar a modificación número 1 da Relación de Postos de Traballo e o orzamento do exercicio 2023. A modificación da Relación de Postos de Traball foi un compromiso adquirido co persoal durante a negociación da RPT en vigor, a […]

Reparación de camiños no municipio

O Concello de Xermade vén de formalizar dous contratos de obras para a reparación de vías municipais: un deles para a reparación de camiños en A Criba, Cabreiros, Candamil e O Aruxo, adxudicado á empresa Francisco Gómez por importe de 128.292,56 euros máis 26.941,44 euros de IVE, financiado con cargo ao remanente líquido de tesouraría; […]

Sesión ordinaria do Pleno da Corporación

O Pleno xermadino reuniuse en sesión ordinaria o pasado xoves 11 de agosto. Entre os asuntos que se trataron na sección resolutiva están a aprobación dunha modificación de crédito para facer fronte á achega municipal da agrupación Guitiriz-Xermade para a adquisición dun punto limpo móbil, por importe de 6.808,83 euros; a aprobación inicial da ordenanza […]

O Pleno celebrou sesión ordinaria o pasado xoves 9 de xuño

O Pleno xermadino reuniuse en sesión ordinaria o pasado xoves 9 de xuño, ás 20:00 horas. Entre os asuntos que se trataron na parte resolutiva destaca a solicitude á Xunta de Galicia de aprobación da delimitación do tramo Vilalba-Betanzos como integrante do Camiño Norte de Santiago, tamén chamado “Camiño Real”, recollendo a petición do denominado […]

O Concello de Xermade solicita axudas para crear un Centro Internacional da Torneiría na Reitoral de Xermade

A Xunta de Goberno Local acordou, o 8 de xuño de 2022, solicitar unha axuda por importe de 373.196,48 euros ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, ao abeiro da Orde TMA/178/2022, pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de axudas para a rehabilitación de edificios de titularidade pública, no marco do […]