XI CARREIRA POPULAR DE XERMADE

O Concello de Xermade organiza a XI Carreira Popular de Xermade. A proba organizaráse o Sábado 8 de Outubro de 2022 ás 17:15 horas, con saída e meta na Praza do Concello.

A proba estará aberta a todolos atletas, federados ou non, sin distinción de sexo ou nacionalidade. Cada atleta participa baixo a sua responsabilidade e dispón de unha condición física suficiente para rematar a proba.
O circuito será sobre asfalto e estará pechado a todos os vehículos agás os autorizados pola organización. O percorrido estará controlado por vehículos da organización.

A inscrición faráse exclusivamente a través da páxina da Federación Galega de Atletismo www.carreirasgalegas.com

• A inscrición na carreira de menores será GRATUÍTA
• A inscrición na proba de adultos terá un custe de 5€.

O prazo de inscrición pecharase o martes 4 de outubro as 23:59h

Todos os participantes na proba absoluta recibirán un agasallo conmemorativo.
Na categoría dende Pitufos ata Infantil os participantes recibirán unha medalla conmemorativa.
Non se farán clasificacións nas carreiras de Pitufos e Promoción.
Nas categorías Alevín ata Máster-C: trofeo para os tres primeiros de cada categoria e sexo.
A entrega de premios será na Praza do Concello de Xermade e comezará, aproximadamente, ás 18:50h. (no caso de que o tempo non o permita será dende o pabellón polideportivo)

Os participantes gozarán dos seguintes servizos antes, durante e despois da carreira.
1. Agasallo conmemorativo para todos os participantes na carreira de adultos.
2. Aperitivos despois da carreira de adultos.
3. Baños na zona de saída-meta.
4. Recollida de dorsais e imperdíbeis.
5. Vestiarios e duchas no pavillón municipal.
6. Roupeiro, os participantes poderán deixar no local de recollida dos dorsais a roupa, que será custodiada por voluntarios da organización
7. Avituallamento ao final de cada carreira para todos os participantes.
8. Ambulancia (todos os accidentes acontecidos deberán ser previamente informados ao organizador da proba e o traslado do ferido, se fose necesario, será para os centros sanitarios que teñan convenio ca compañía de seguros que corresponda).

Todos os participantes estarán amparados por unha póliza de Responsabilidade Civil e accidentes deportivos, que cubrirá os accidentes que se produzan como consecuencia directa do desenvolvemento da proba.
Quedan excluídos os casos derivados dun padecemento latente, imprudencia ou inobservancia das leis, da normativa da competición, etc. Tamén quedan excluídos os casos producidos polo desprazamento ao lugar da competición ou desde o mesmo.

Regulamento Carreira Xermade XI Edición 2022

¡Moito que limpar!

Dende que Caxoto Díaz Valle comezou a contar contos alá polo 2005, a educación en valores en xeral e a igualdade de xénero en concreto, foi sempre un eixe transversal na elección do seu repertorio.
Ese repertorio foi medrando e hoxe en día Caxoto conta cun amplo abano de historias e reflexións arredor da igualdade entre homes e mulleres: Os estereotipos, a coeducación, os tipos de violencia, a diversidade sexual…
O próximo mércores teremos na Biblioteca Municipal de Xermade o espectáculo “¡ Moito que limpar !”, onde abordaremos estas temáticas dende o diálogo co público, a reflexión colectiva, o respecto polas opinións, …

Reparación de camiños no municipio

O Concello de Xermade vén de formalizar dous contratos de obras para a reparación de vías municipais: un deles para a reparación de camiños en A Criba, Cabreiros, Candamil e O Aruxo, adxudicado á empresa Francisco Gómez por importe de 128.292,56 euros máis 26.941,44 euros de IVE, financiado con cargo ao remanente líquido de tesouraría; e outro para a mellora de camiños en Sanche, Piñeiro e Framil, financiado con cargo ao Plan de Mellora de Camiños de Agader 2022-2023, adxudicado á empresa José No Mantiñán por importe de 70.000 euros máis 14.700 euros de IVE. Ambas obras foron adxudicadas o 11 de agosto de 2022 pola Xunta de Goberno Local, e o goberno municipal prevé que o seu inicio sexa inminente.
Na data de hoxe a mesa de contratación reuniuse para aceptar a xustificación das baixas temerarias presentadas na licitación das obras “Reparación de estradas en A Ermida, O Chao, Lousada e Badoi” (financiada tamén con remanente líquido de tesouraría) e “Reparación de estradas en Xemaré, Portovelo, Cerracín, etc.” (Plan Único 2022).
Por outra banda, a Xunta de Goberno Local reuniuse na data de hoxe con carácter ordinario e aprobou o expediente de contratación da obra “Reparación de estradas en A Pena, Roupar, Azoreira, etc.”, financiada con cargo ao Plan Único 2022, por importe de 74.056,48 euros (IVE incluído).
O goberno municipal está agardando polas autorizacións sectoriais precisas para aprobar os proxectos de reparación de pistas forestais no norte e sur do municipio e licitar ambas obras, financiadas tamén con cargo ao remanente líquido de tesouraría.

Sesión ordinaria do Pleno da Corporación

O Pleno xermadino reuniuse en sesión ordinaria o pasado xoves 11 de agosto. Entre os asuntos que se trataron na sección resolutiva están a aprobación dunha modificación de crédito para facer fronte á achega municipal da agrupación Guitiriz-Xermade para a adquisición dun punto limpo móbil, por importe de 6.808,83 euros; a aprobación inicial da ordenanza reguladora da taxa polo aproveitamento especial do dominio público local das instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas, auga, e hidrocarburos do Concello de Xermade, polo que se prevé ingresar arredor de 10.000 euros no exercicio 2023; a inclusión dunha subvención nominativa a favor da Universidade de Santiago para o proxecto “O papel dos microminerais no doente oncolóxico na provincia de Lugo”, dirixido pola investigadora e profesora Marta López Alonso; e a modificación da adicación parcial da concellería delegada de Medio rural, Emprego, Infraestruturas de Auga, Sumidoiro, Alumeado Público e recollida de RSU, Medio ambiente e Forestal (aprobada por acordo plenario de data 15 de xullo de 2019), que pasa a ser de 26 horas/semana, cun soldo bruto anual de 16.373,76 euros en 12 pagas a partires do 1 de setembro de 2022.
Na sección de control e fiscalización informouse ao Pleno da aprobación de tres proxectos por parte da Xunta de Goberno Local o 29 de xullo de 2022, en concreto:
1º. O proxecto de obras da depuradora do Campo da Feira, en Momán, que vai executar a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, cun orzamento de licitación de 257.902,09 euros, correspondendo ao Concello de Xermade a obtención dos terreos.
2º. O proxecto de obras de rehabilitación da Reitoral de Xermade para convertela nun Centro Internacional da Torneiría.
3º. O proxecto de obras de rehabilitación e ampliación da Reitoral de San Pedro Fiz de Roupar para convertela en Casa da Veciñanza, unha dotación dixirida á terceira idade.
Estes dous proxectos, redactados pola Universidade da Coruña, foron presentados a unha convocatoria de axudas do Instituto de Transición Xusta, para o que se solicitou o 100% dos custes, que ascenden a 403.000 euros no caso da Reitoral de Xermade e 1.490.000 euros no caso da Reitoral de Roupar.

Admisión no Campamento de Verán “Xermade Concilia 2022”

Logo de rematar o prazo de inscrición no Campamento de Verán “Xermade Concilia 2022”, informamos que todas as solicitudes recibidas son ADMITIDAS.

Habendo prazas vacantes unha vez rematado o período de inscrición, segundo a Base 8 das Bases Xermade Concilia 2022“, aceptaranse posibles novas solicitudes por orde de rexistro de entrada ata completar as prazas ofertadas.

Documentación a presentar:

Anexo I 2022
Anexo II 2022
• Fotocopia do Libro de familia e/ou título de familia numerosa
• Fotocopia do DNI dos pais/nais
• Fotocopias dos DNIs das persoas autorizadas para a entrega e recollida das/os nenas/os.
• Fotocopia do DNI do/a neno/a
• Fotocopia da tarxeta sanitaria da/o nena/o
• Acreditación da situación laboral (activo ou desemprego): pode acreditarse a través da parte de arriba da última nómina

Máis información no Concello de Xermade ou no 678 744 178 (Educadora familiar)

IX PREMIO DE INVESTIGACIÓN “XERMADE NA HISTORIA”

O Concello de Xermade e a Asociación de Veciños de Cabreiros, coa colaboración da Universidade de Santiago de Compostela, convocan o IX Premio de Investigación “Xermade na historia”, financiado pola Exma. Deputación de Lugo, que será regulado polas seguintes

BASES

1. As persoas interesadas poderán participar tanto a nivel individual como colectivo.
2. Cada autor/a poderá concursar con cantos traballos desexe.
3. Os temas sobre os que poderán versar os traballos deberán estar relacionados co patrimonio etnográfico e cultural do Concello de Xermade (tradicións, festas, ritos, arte popular, lendas, memoria histórica, costumes, literatura oral, arquitectura, etc).
4. Haberá dous premios:
– 1º Premio, dotado con 2.000 euros.
– 2º Premio, dotado con 1.000 euros.
5. Os traballos deberán ser entregados no rexistro do Concello de Xermade baixo pseudónimo, ou a través de correo postal (nunca telemáticamente). En sobre pechado serán incluídos os datos pa persoa participante: Nome, enderezo, teléfono…
6. Coa presentación dos orixinais deberá ser incluída, tamén, a seguinte documentación:
– Curriculum Vitae ou, se é do caso, información detallada das características da asociación, colectivo, grupo…
– Modelo de presentación debidamente cumprimentado. O modelo poderá descargarse da páxina web do concello: www.xermade.org
7. Deberase entregar o orixinal en papel DIN A4 e copia en CD ou en memoria USB, en PDF e en formato editable, fonte Times New Roman, tamaño 12, e entreliñado 1,5.
8. A extensión dos traballos será dun mínimo de 50 folios e un máximo de 400. As páxinas ocupadas polas notas, bibliografía, mapas, fotografías, etc, tamén se contabilizarán.
9. Os traballos deberán ser realizados e presentados e en lingua galega. A data límite de presentación dos traballos será o día 24 de febreiro de 2023.
10. O xurado estará presidido polo Sr. Alcalde do Concello de Xermade, e catro vogais: Presidente da Asociación de Veciños de Cabreiros e tres especialistas en materias relacionadas co patrimonio etnográfico e cultural. Actuará como secretario/a un/ha funcionario/a do concello de Xermade. A composición do xurado determinarase por resolución de alcaldía que se fará pública antes do 24 de marzo de 2023.
11. Unha vez que o xurado falle os premios, que poderán ser declarados desertos, daranse a coñecer a través dos medios de comunicación.
12. As persoas premiadas deberán comunicar por escrito ao Concello de Xermade a aceptación do Premio no prazo de oito (8) días naturais a partir da data da comunicación da concesión do mesmo.
13. As obras premiadas poderán ser editadas polo Concello dentro do prazo de cinco (5) anos; transcorrido o mesmo, os seus autores/as disporán delas libremente, pero no momento, se é do caso, da súa publicación, deberán consignar a distinción concedida.
14. A Asociación de Veciños de Cabreiros e o Concello de Xermade poderán solicitar do autor/a calquera aclaración que estimen conveniente en relación co traballo. Así mesmo, poderán deixar sen efecto o Premio se o beneficiario incumpre as obrigacións sinaladas nas presentes Bases.
15. As cuestión non previstas nestas bases serán resoltas polo xurado de acordo co seu libre criterio.
16. A participación no Premio implica a total aceptación das presentes Bases.

Modelo de presentación IX Premio

Bases IX Premio XERMADE NA HISTORIA

A igualdade non ten truco

“A igualdade non ten truco” é un espectáculo de maxia que procura promover a igualdade de xénero a través da arte do ilusionismo e das vivencias das mulleres ilusionistas.

É certo que estamos afeitos a ver magos, pero tamén teñen existido e existen hoxe moitas mulleres magas. A igualdade non ten truco é unha charla espectáculo de maxia que procura promover a igualdade de xénero a través da arte do ilusionismo e das vivencias das mulleres ilusionistas. Da man de Sara Rodríguez e Carlos Tomico, un espectáculo divertido e máxico, pensado para transmitir ademais unha mensaxe esencial para a sociedade actual.

As magas antigas e modernas tiveron e aínda teñen que enfrontarse a unha realidade chea de estereotipos e prexuízos tanto por parte do público como dos seus compañeiros ilusionistas. Estes problemas non existen só no mundo da maxia, polo que tamén veremos como estas desigualdades se dan na vida cotiá de todas as mulleres e en moitas outras profesións.

A igualdade non ten truco xa foi representado en numerosos centros de Educación Primaria e Secundaria de toda Galicia, cunha moi boa acollida tanto das alumnas e alumnos como do equipo docente.

Idade recomendada: a partir de 6 anos.

Feira do xoves 7 de xullo, ás 12.00 horas na Biblioteca Municipal de Xermade

Campamento de Verán “Xermade Concilia 2022”

Servizo educativo e de esparexemento para nenas e nenos de 3-16 anos, durante os períodos de vacacións escolares de verán cuns contidos educativos e divertidos en base a unha programación educativa que conteña aspectos de educación para a convivencia, a igualdade a interculturalidade, a saúde e o consumo responsable e o ocio saudable. Haberá saídas/excursións, para que os/as rapaces coñezan mellor a súa contorna (Parque acuático de Cerceda, praia…).

Levarase a cabo do 26 de xullo ao 12 de agosto na parroquia de Momán (Xermade). O horarios será de 9.00 a 14.00 horas. Non se inclúe na actividade o día 8 de agosto, festivo local.

O prazo de inscrición será do luns 4 ó 12 de xullo (ambos incluídos) no Concello de Xermade.

Documentación necesaria para a inscrición:

Anexo I 2022
Anexo II 2022
• Fotocopia do Libro de familia e/ou título de familia numerosa
• Fotocopia do DNI dos pais/nais
• Fotocopias dos DNIs das persoas autorizadas para a entrega e recollida das/os nenas/os.
• Fotocopia do DNI do/a neno/a
• Fotocopia da tarxeta sanitaria da/o nena/o
• Acreditación da situación laboral (activo ou desemprego): pode acreditarse a través da parte de arriba da última nómina

Bases Xermade Concilia 2022

FINANCIADO POLA SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE

“O achado do castro”

¡Volve o teatro a Roupar! Nesta ocasión, cunha divertida historia que nos trasladará á Roma antiga. E como boa historia romana, hai un emperador, que é de todo agás espelido, soldados, filósofos barbudos e sabios, e… unha historia de amor. Humor, situacións inauditas e, sobre todo, unha trama engaiolante.

Elenco (por orde de aparición)

Marcelino Hermida Guerreiro …………………. Catulo
Frankie Muíño ………………………………………………… Caleno
Mónica Gato ………………………………………..…………. Soldado/Escravo
Rosa Ramos Balsa …………………………..………… Soldado
Marcos Hermida López ……………………………. Manolitus
Sonia López Puentes …………………………………. Carmiñae
Xosé Cendán Montero ……………………………….. Emperador
MªPilar Gómez Gato …………………………………… Citrón/Arpexia

Texto: Manuel Núñez Singala

Dirección: Cristina Mariño

O Concello de Xermade ultima os preparativos do campamento de verán

A Alcaldía aprobou na data de hoxe o expediente de contratación do campamento de verán “Xermade Concilia 2022”, que terá lugar do 26 de xullo ao 12 de agosto, en horario de mañá (de 09.00 a 14.00 horas). Coma nas edicións anteriores, acollerase a un máximo de 50 crianzas, de 3 a 16 anos, sendo necesaria a inscrición dun mínimo de 10 para que se poda celebrar.
O prazo de inscrición para as familias interesadas será do 4 ao 12 de xullo de 2022.
O prazo de presentación de ofertas para as empresas interesadas remata o 1 de xullo de 2022, e toda a documentación relativa a esta licitación pode consultarse na Plataforma de Contratación do Estado e na sede electrónica municipal (perfil do contratante).