Regulamento para a asignación dos complementos de productividade e gratificacións do persoal do Concello de Xermade

Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo aproveitamento especial do dominio
público local por instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas, auga e hidrocarburos

Comunicación previa das operacións de corta e saca de madeira do Concello de Xermade.

Ordenanza reguladora do uso común especial do dominio público local polas actividades extractivas de madeira nos montes e espazos forestais do Concello de Xermade.

Ordenanza do servizo de axuda no fogar do Concello de Xermade.

Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servizo de axuda no fogar do Concello de Xermade.

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por concesión de nichos no cemiterio municipal.

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de licenzas urbanísticas e comunicacións previas.

Regulamento da Asociación de Voluntarios de Protección Civil do Concello de Xermade.

Ordenanza reguladora do prezo público por actividades deportivas e culturais.

Ordenanza fiscal nº 5 reguladora da taxa por recollida de lixo.

Ordenanza fiscal nº 6 reguladora da taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga potable.

Ordenanza Fiscal nº 8 Imposto sobre Bens Inmobles

ACUERDO DE CREACION DE PERFIL DE CONTRATANTE

ACUERDO DEL PLENO DE CREACION DE SEDE ELECTRONICA

Aprobación da ordenanza reguladora da creación e fncionamento do rexistro electrónico municipal

Corrección de erros na ordenanza reguladora da creación e funcionamento do rexistro electrónico municipal.

Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenza de apertura de establecementos.

Modificación da ordenanza reguladora da taxa por licenza de obras.

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola conexión á rede de saneamento.

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de apertura de establecementos

ORDENANZA FISCAL N.º 2 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS.

Ordenanza nº 3 reguladora da taxa de tendidos, tuberías e galerías para a conducción de enerxía eléctrica, gas, …

Ordenanza nº 7 fiscal reguladora do Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica.

Ordenanza reguladora da creación e funcionamento do rexistro electrónico municipal.

Ordenanza reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos.

Ordenanza xeral reguladora do outorgamento de subvencións polo Concello de Xermade.

Regulamento Rexistro Municipal de Parellas de Feito.

ORDENANZA NON FISCAL REGULADORA DAS DISTANCIAS ENTRE PLANTACIÓNS FORESTAIS E FINCAS DE LABOR, PRADERÍAS, CAMIÑOS PÚBLICOS, CONDUCCIÓNS DE AUGA, EDIFICACIÓN E OUTRAS HEREDAIS DO CONCELLO DE XERMADE

REGULAMENTO DE TÍTULOS, HONRAS E DISTINCIÓNS DO CONCELLO DE XERMADE