Modernización e mellora da rede de abastecemento de auga en varias parroquias

A empresa APEX SISTEMAS SL está executando o contrato de subministración de contadores de telelectura no municipio de Xermade, segundo o prego de prescricións técnicas redactado pola técnica municipal.

A modernización e mellora da rede municipal de abastecemento de auga pasa pola colocación 3 contadores na rede en alta á saída dos depósitos de Candamil, Roupar e Cabreiros e 220 contadores na rede en baixa de consumo individual con telelectura vía radio sistema Wireless MBUS OMS nas parroquias de Burgás, Candamil, Roupar e Xermade.

O presuposto de execución material da mellora da rede de abastecemento de auga potable ascende á
cantidade total de 41.571,90 € (COARENTA E UN MIL CINCOCENTOS SETENTA E UN euros con NOVENTA
céntimos). Incrementado este co 21 % correspondente ao IVE, resulta un presuposto de execución por contrata de 50.302,00 € (CINCUENTA MIL TRESCENTOS DOUS euros).

As actuacións deben estar executadas o 15 de novembro de 2023, ao estaren financiadas a través da Orde do 9 de febreiro de 2023 pola que se establecen os criterios e o procedemento para a distribución do fondo adicional ao Fondo de Cooperación Local destinado aos concellos de Galicia con poboación inferior a 15.000 habitantes (DOG n.º 34 do 17/02/2023), cunha axuda de 46.000,00 euros.