En cumprimento do disposto nos artigos 13.6 e 27.6 da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Presupostaria e Sostibilidade Financeira, e o 6.2 do Real Decreto 635/2014, do 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pagamento a provedores das Administracións Públicas; publícase o indicador mensual do devandito PMP conforme ao modelo tipo achegado polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas: