Alegacións ao parque eólico Santuario

O xoves 22 de xuño publicouse no BOP de Lugo o anuncio do Proxecto Modificado Abril 2023 da instalación do “Parque Eólico Santuario”, parte do cal se ubica no termo municipal do Concello de Xermade. O trámite de exposición pública rematou o venres 4 de agosto de 2023.

A oficina técnica estivo a disposición da veciñanza durante este trámite para a consulta da documentación e a presentación de alegacións.

O Concello de Xermade formulou alegacións no trámite de exposición pública, mediante a remisión dun informe técnico emitido o 2 de agosto de 2023 pola técnica municipal de urbanismo, medio ambiente e obras, que pode consultarse aquí: 20230802_Informe_Informe técnico_2021_440_Informe técnico mod