Xermade solicita o Plan Único 2022 da Deputación de Lugo

A Xunta de Goberno Local do Concello de Xermade reuniuse en sesión ordinaria o pasado mércores 9 de febreiro de 2022. Entre os asuntos que se trataron está a participación do Plan de cooperación dos concellos da Deputación de Lugo, que asigna ao municipio un total de 308.297,41 euros, dos cales se adica a investimentos o 66,89% (206.215,69 euros):

Táboa resumo da solicitude:

  1. PROGRAMA INVESTIMENTOS

INVESTIMENTO

CUSTO OBRA

ACHEGA DEPUTACIÓN

ACHEGA CONCELLO

PROGRAMA DE GASTO (4 DÍXITOS)

Reparación de estradas en Xemaré, Portovelo, Cerracín-Pigaroa, Pigaroa, O Barreiro, Golpilleira, etc.

67.464,74€

64.464,74€

0,00€

4530

Reparación de estradas en A Pena, Roupar, Azoreira, O Empalme, Casanova, Leboré, Reguengo, Castiñeiras e A Touza

74.056,48€

58.731,28€

15.325,20€

4530

Área de xogos infantís en Roupar

58.671,30€

58.671,30€

0,00€

1710

Depósito de reserva antiincendios en Xermade

21.348,37€

21.348,37€

0,00€

1360

TOTAL INVESTIMENTOS

221.540,89€

206.215,69€

15.325,20€

  1. PROGRAMA SAF

PROGRAMA SAF

APORTACIÓN DEPUTACIÓN

APORTACIÓN CONCELLO (VOLUNTARIA)

TOTAL SAF

Servizo de Axuda no Fogar

23.403,58 €

0,00 €

23.403,58€

  1. PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO

PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO

APORTACIÓN DEPUTACIÓN

APORTACIÓN CONCELLO (VOLUNTARIA)

TOTAL FOMENTO EMPREGO

Depuemprego (obras e servizos de rehabilitación e contratación de persoal)

59.578,14 €

0,00 €

59.578,14 €

d. PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS

PROGRAMA ACTIVIDADES CULTURAIS (especificar as actividades a realizar e achegar memoria, con indicación do orzamento de gastos, distribuído por conceptos)

APORTACIÓN DEPUTACIÓN

APORTACIÓN CONCELLO

VIII Premio Xermade na Historia e Xornadas Interxeneracionais de Cabreiros

6.000,00€

0,00€

TOTAL DESTINADO A ACTIVIDADES CULTURAIS

6.000,00€

e. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

PROGRAMA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (especificar as actividades a realizar e achegar memoria, con indicación do orzamento de gastos, distribuído por conceptos)

APORTACIÓN DEPUTACIÓN

APORTACIÓN CONCELLO

Copa Concello de fútbol e Carreira Popular

3.100,00€

0,00€

TOTAL DESTINADO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS

3.100,00€

g. PROGRAMA PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA PROTECCIÓN CIVIL (especificar as actividades a realizar e achegar memoria así como certificado de dispor de agrupación de protección civil, con indicación do orzamento de gastos, distribuído por conceptos)

APORTACIÓN DEPUTACIÓN

APORTACIÓN CONCELLO

Equipamento AVPC (seguros, vestimenta e combustible )

4.000,00€

0,00 €

TOTAL DESTINADO PROTECCIÓN CIVIL

4.000,00 €

e. PROGRAMA DE FEIRAS, MERCADOS E OUTROS

PROGRAMA EVENTOS FEIRAS, MERCADOS E OUTROS (especificar as actividades a realizar e achegar memoria, con indicación do orzamento de gastos, distribuído por conceptos)

APORTACIÓN DIPUTACIÓN

APORTACIÓN CONCELLO

XXII Encontro de torneiros da madeira en Galicia

6.000,00 €

0,00 €

TOTAL DESTINADO EVENTOS FEIRAS, MERCADOS E OUTROS

6.000,00 €

IMPORTE PLAN : 323.622,61€

ACHEGA DEPUTACIÓN : 308.297,41€

Entroido 2022

BASES REGULADORAS DOS PREMIOS DO ENTROIDO DE XERMADE 2022

PRIMEIRA:

O concurso de disfraces Entroido Xermade 2022 celebrarase o luns día 28 de febreiro, ás 20.00 horas no Pavillón Polideportivo de Xermade.

SEGUNDA:

O prazo de inscrición de participantes será desde o momento de publicación destas bases ata o 23 de febreiro. A inscrición poderá facerse de xeito presencial no Concello ou no correo electrónico educadora.familiar@xermade.org, aportando o Anexo I das presentes bases cuberto e un certificado de conta*. Todos os grupos e/ou disfraces inscritos deben levar no momento do desfile o número asignado polo concello.

* Pode descargarse nas aplicacións móbiles de banca electrónica.

TERCEIRA:

Todos os grupos e disfraces deberán estar no Pavillón Polideportivo de Xermade a partir das 19.30 horas para proceder máis tarde ao desfile, onde terá lugar o concurso de disfraces diante do xurado. É obrigatorio a asistencia ó desfile para poder participar no concurso.

CUARTA:

Establécense as seguintes categorías no concurso:

PARTICIPANTES NON EMPADROADOS EN XERMADE

• GRUPO/PARELLAS/INDIVIDUAIS: No caso dos grupos, a agrupación debe estar formada por un mínimo de tres (3) persoas e máximo de quince (15) e máis da metade do mesmo non pode estar empadroado en Xermade. Se é individual ou parella, ningunha persoa/s pode estar empadroada.

PARTICIPANTES EMPADROADOS EN XERMADE

1. GRUPO: agrupación formada por un mínimo de tres (3) persoas e máximo de quince (15), con máis da metade das persoas do grupo empadroadas en Xermade, que garden unha unidade temática, e que desfilen ou realicen algunha actuación, ben sexan coplas, bailes ou representacións.

2. INDIVIDUAIS/PARELLAS ADULTOS: participantes a partir de 16 anos que concursen individualmente ou en parella, debendo, neste caso, gardar unidade temática entre os/as compoñentes.

3. INFANTÍS: participantes menores de 16 anos que concursen individualmente, en parella ou en grupo, debendo, neste caso, gardar unidade temática entre os/as compoñentes.

QUINTA:

A orde no desfile estará marcada pola organización.

SEXTA:

As persoas participantes que necesiten música deberán entregarlla á organización, como moi tarde, antes do inicio do desfile, nun dispositivo USB.

SÉTIMA:

A duración da actuación escollida para o concurso será como máximo de 5 minutos. Exceder este tempo poderá significar a exclusión do concurso.

OITAVA:
Os grupos poderán acceder ao pavillón con estruturas ou plataformas ata uns tamaños máximos. A organización avisará da suspensión ou mantemento das estruturas no desfile.

NOVENA:

O xurado estará formado por tres persoas voluntarias do público e un secretario/a vinculado/a ó concello, con voz e sen voto, que certificará o cumprimento das condicións establecidas nas bases. Elaborará unha acta na que conste a resolución de disfraces premiados no concurso, asinada por todos os membros. Os premios serán aboados mediante transferencia bancaria, polo que será necesaria a presentación do certificado con número de conta ao realizar a inscición.

DÉCIMA:

O xurado deberá escoller os seguintes premios:

Para participantes non empadroados en Xermade

 1º premio
 2º premio

Para participantes empadroados en Xermade:

 Grupos:
1º Premio
2º Premio
3º Premio

 Individual/parella adultos:
1º Premio
2º Premio
3º Premio

 Categoría Infantil:
1º Premio
2º Premio
3º Premio

UNDÉCIMA:

Para a selección de premios o xurado terá en conta o desfile, a representación ou actuación realizada durante o concurso, así como a orixinalidade na confección dos disfraces.

DUODÉCIMA:

As contías dos premios do concurso serán:

Non empadroados en Xermade 1º Premio: 150 €
2º Premio: 100 €
Participantes empadroados en Xermade Grupos:
1º Premio: 200€
2º Premio: 150€
3º Premio: 100€

Individual/parella:
1º Premio: 100€
2º Premio: 75€
3º Premio: 50€

Infantil:
1º Premio: 50€
2º Premio: 30€
3º Premio: 20€

Nota: O xurado resérvase o dereito de declarar deserto algún dos premios se considera que os/as participantes non reúnen a calidade precisa.

DÉCIMOTERCEIRA:

As persoas participantes deben cumprir en todo momento a normativa vixente da COVID-19, no seu defecto serán descualificadas automaticamente.

O Concello de Xermade resérvase o dereito a pospoñer ou cancelar dito evento ou parte do mesmo por pola evolución da situación epidemiolóxica e/ou as medidas de hixiene e prevención que se poidan tomar con respecto a mesma, que non permitan o desenvolvemento normalizado da actividade.

DÉCIMO CUARTA:

A participación no concurso supón a aceptación destas bases, sobre as que, diante de calquera dúbida, prevalecerá a resolución que adopte o xurado, por maioría simple dos seus membros. O incumprimento das bases suporá a descualificación no concurso. En contra das decisións do xurado non caberá ningún tipo de recurso.
As presentes bases e os premios concedidos aos beneficiarios, serán publicados na plataforma da Base de Datos Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Bases e convocatoria entroido 2022

Folla inscrición Entroido 2022

Cursos en Febreiro

No mes de febreiro, o concello organiza catro obradoiros para todas as persoas que queiran participar:

Obradoiros de manexo de móbiles (Smartphone)

Serán os sábados 12 e 19 de febreiro.
Traballaremos con oso propio dispositivo, aprenderemos a utilizar desde as funcións máis básicas ata as características máis avanzadas. Tamén serán resoltas as dúbidas que teñamos sobre o mesmo.
-Obradoiro 1: En Cazás (Escola do Calvario), de 12.00 a 14.00
-Obradoiro 2: En , de 16.00 a 18.00

Obradoiros de Iniciación á cerámica

Serán os domingos 13 e 20 de febreiro
O fin do obradoiro é a realización de pezas de barro que poderemos levar á nosa casa. A primeira xornada realizaremos as pezas de barro e a segunda, a decoración.
-Obradoiro 3: En Cabreiros (Casa-escola), de 12.00 a 14.00
-Obradoiro 4: En Xermade (Nave municipal), de 16.00 a 18.00

A inscrición será presencial no Concello cubrindo unha ficha. O importe por cada obradoiro será de 15 €, a aboar na conta do concello que se indica na folla de inscrición. Os aforos limitados, polo que terán preferencia de praza as persoas empadroadas en Xermade.

VIII PREMIO DE INVESTIGACIÓN “XERMADE NA HISTORIA”

O Concello de Xermade e a Asociación de Veciños de Cabreiros, coa colaboración da Universidade de Santiago de Compostela, convocan o VIII Premio de Investigación “Xermade na historia”, financiado pola Exma. Deputación de Lugo que será regulado polas seguintes

BASES

 1. As persoas interesadas poderán participar tanto a nivel individual como colectivo.

 2. Cada autor/a poderá concursar con cantos traballos desexe.

 3. Os temas sobre os que poderán versar os traballos deberán estar relacionados co patrimonio etnográfico e cultural do Concello de Xermade (tradicións, festas, ritos, arte popular, lendas, memoria histórica, costumes, literatura oral, arquitectura, etc).

 4. Haberá dous premios:

– 1º Premio, dotado con 2.000 euros.

– 2º Premio, dotado con 1.000 euros.

 1. Os traballos deberán ser entregados no rexistro do Concello de Xermade baixo pseudónimo, ou a través de correo postal (nunca telemáticamente). En sobre pechado serán incluídos os datos pa persoa participante: Nome, enderezo, teléfono…

 2. Coa presentación dos orixinais deberá ser incluída, tamén, a seguinte documentación:

 • Curriculum Vitae ou, se é do caso, información detallada das características da asociación, colectivo, grupo…

 • Modelo de presentación debidamente cumprimentado. O modelo poderá descargarse da páxina web do concello: www.xermade.org

 1. Deberase entregar o orixinal en papel DIN A4 e copia en CD, en PDF e en formato editable, fonte Times New Roman, tamaño 12, e entreliñado 1,5.

 2. A extensión dos traballos será dun mínimo de 50 folios e un máximo de 400. As páxinas ocupadas polas notas, bibliografía, mapas, fotografías, etc, tamén se contabilizarán.

 3. Os traballos deberán ser realizados e presentados e en lingua galega. A data límite de presentación dos traballos será o día 29 de abril de 2022.

 4. O xurado estará presidido polo Sr. Alcalde do Concello de Xermade, e catro vogais: Presidente da Asociación de Veciños de Cabreiros e tres especialistas en materias relacionadas co patrimonio etnográfico e cultural. Actuará como secretario/a un/ha funcionario/a do concello de Xermade. A composición do xurado determinarase por resolución de alcaldía que se fará pública antes do 24 de maio de 2022.

 5. Unha vez que o xurado falle os premios, que poderán ser declarados desertos, daranse a coñecer a través dos medios de comunicación.

 6. As persoas premiadas deberán comunicar por escrito ao Concello de Xermade a aceptación do Premio no prazo de oito (8) días naturais a partir da data da comunicación da concesión do mesmo.

 7. As obras premiadas poderán ser editadas polo Concello dentro do prazo de cinco (5) anos; transcorrido o mesmo, os seus autores/as disporán delas libremente, pero no momento, se é do caso, da súa publicación, deberán consignar a distinción concedida.

 8. A Asociación de Veciños de Cabreiros e o Concello de Xermade poderán solicitar do autor/a calquera aclaración que estimen conveniente en relación co traballo. Así mesmo, poderán deixar sen efecto o Premio se o beneficiario incumpre as obrigacións sinaladas nas presentes Bases.

 9. As cuestión non previstas nestas bases serán resoltas polo xurado de acordo co seu libre criterio.

 10. A participación no Premio implica a total aceptación das presentes Bases.

 

 

 

Modelo de presentación VIII Premio

Reparación dunha estrada en Rebuxentos-Piñeiro, financiada pola Deputación de Lugo

O Presidente da Deputación de Lugo, José Tomé Roca, e o Alcalde de Xermade, Roberto García Pernas, asinaron un convenio de colaboración polo cal a institución provincial achegará 90.000 euros para a reparación dunha estrada na parroquia de Rebuxentos. Trátase duns traballos importantes para mellorar as comunicacións no municipio e que contarán cun investimento total que supera 115.200€.

As obras previstas consistirán na mellora da capa de rodadura, corrixindo tamén as deficiencias estruturais que presenta a vía. Os traballos inclúen ademais a limpeza de marxes e cunetas e a súa sinalización. O prazo de execución destas actuacións é de dous meses.

Situada na parroquia de Piñeiro, a estrada de Rebuxentos é á vía que conecta a LU-P2204 de Momán ás Pontes coa LU-P-2208 de Mazandoi a Porto Souto e que da servizo a varios núcleos rurais. Trátase dunha actuación importante porque a veciñanza utiliza este camiño para acceder a estas estradas provinciais que vertebran o municipio.

Reis Magos en Xermade

O Pleno de Xermade celebrou sesión ordinaria o pasado 16 de decembro de 2021

A sesión ordinaria do mes de decembro celebrouse o xoves 16, ás 20.00 horas. Aprobáronse as actas das sesións celebradas o 21 de outubro e o 18 de novembro, e douse conta de diversos asuntos, entre eles as subvencións xustificadas no último trimestre do ano ou a execución trimestral e o Período Medio de Pago do terceiro trimestre, que é 16,12 días.

Na parte de mocións, o grupo municipal do Partido Popular presentou unha moción contra a orde ministerial de inclusión do lobo na listaxe de especies en réxime de protección especial e outra en apoio do sector lácteo.

Douse conta tamén do anuncio de aprobación definitiva do orzamento do exercicio 2022, no BOP nº 260 o 20 de novembro de 2021.

Acceda aquí ao documento INFORMES DA ALCALDÍA: INFORMES DA ALCALDÍA

O Concello de Xermade adquire a reitoral de Santa María

O Concello de Xermade chegou a un acordo a mediados do ano 2021 co Bispado de Mondoñedo-Ferrol para a adquisición das casas reitorais de Santa María de Xermade e San Pedro Fiz de Roupar, no prezo de 100.000 euros.

A superficie da casa reitoral de Santa María de Xermade é de 307 m2, segundo a información catastral. Está ubicada nunha parcela que ten 7.575 m2 en en solo de núcleo rural e 2.686 m2 en solo rústico. O inmoble foi rehabilitado exteriormente grazas a un obradoiro de emprego.

A adquisición formalizouse en escritura pública na Notaría de Vilalba o pasado 29 de novembro. Aínda que a previsión era que fose financiada con fondos propios, a través do remanente líquido de tesouraría, finalmente financiouse con cargo a un convenio interadministrativo que xa fora subscrito o 30/12/2020 coa Deputación de Lugo para a adquisición dun camión contra incendios, que se modificou a petición do concello para ampliar o seu obxecto, aproveitando así os fondos provinciais, que ascendían a 60.000 euros.

O camión contraincendios usado adquiriuse directamente ao Concello de San Tirso de Abres, no prezo de 11.000 euros, dos cales a Deputación achegou 10.000 euros e o resto o Concello de Xermade.

A adquisición da reitoral de San Pedro Fiz de Roupar precisa segregar parte da parcela, na que se ubica a igrexa, e o Concello de Xermade agarda poder formalizalo antes do remate deste ano 2021.

Nadal 2021 en Xermade

O Concello de Xermade convida a toda a veciñanza a participar no “”, co fin de dinamizar a participación activa da cidadanía, fomentando a súa creatividade, e incentivando a ilusión das máis pequenas e pequenos.

Aquelas persoas que queiran participar deben seguir as bases que rexen o concurso.

Haberá 5 categorías:

Categorías nas que poden participar as VIVENDAS:

 • Árbore de Nadal
 • Nacemento/Belén
 • Decoración xeral interior
 • Decoración exterior

Categoría exclusiva para os NEGOCIOS:

 • Decoración xeral

Na participación por vivenda,a inscrición debe facerse a nome dunha persoa empadroada en dita vivenda do concello.
Unha mesma vivenda pode escoller participar nas catro categorías como máximo e un mínimo de unha.

Na participación por negocio, a inscrición será a nome da persoa titular do mesmo.

Premios: Unha cesta valorada en 130 € por categoría

Inscricións: Para facela efectiva, será necesario enviar por email (educadora.familiar@xermade.org) ou whatsapp (678 744 178):

-Vivendas: nome, número de DNI e dirección postal da persoa representante (empadroada no concello) con 3 fotografías* por cada categoría á que se presenten.
-Negocios: o nome do negocio, nome da persoa propietaria do mesmo, número de DNI, dirección postal do negocio e 3 fotografías* da decoración de Nadal que consideren.

 

(* As fotografías enviadas poderán ser expostas na web e redes sociais do Concello de Xermade.)

 

Tamén, o luns 27 de decembro haberá unha excursión a Xuvenlugo.

A saída do bus será ás 15.30 desde a Praza do Concello. É necesaria inscrición previa no concello ou no 678 744 178

As prazas serán limitadas, tendo prioridade as persoas empadroadas en Xermade. Os menores deben ir acompañados.

 

Bases concurso

 

Obradoiros de cerámica

En decembro levaremos a cabo dous obradoiros de cerámica, un na parroquia de Roupar, no local da asociación de veciños, e outro en Momán, na casa escola.

 

Os obradoiros serán impartidos por María Sánchez Castedo, de Ceniza de papel.

 

O primeiro día elaboraremos unha peza de barro no torno, quedará a secar durante unha semana, e o seguinte sábado procederemos coa decoración da mesma. Tras o seu paso polo forno da artesana, poderedes levala á casa.

 

Inscricións presenciais no concello.

 

Máis información no 678 744 178