Proceso selectivo para o nomeamento dun/ha arquitecto/a

O Concello de Xermade aprobou as bases para a selección dun/ha arquitecto/a interino o pasado 8 de xaneiro de 2021. O anuncio da convocatoria publicouse no BOP o 13 de xaneiro de 2021 e o 21 de xaneiro a Alcaldía aprobou a listaxe definitiva de persoas admitidas (non hai excluídas), nomeouse o tribunal e fixouse a data de celebración das probas.

As probas correspondentes á fase de oposición tiveron lugar o venres 29 de xaneiro de 2021.

Consulte aquí todos os documentos relacionados con este expediente:

Bases dilixenciadas

DECRETO APROBACIÓN LISTAXE DE ADMITIDOS E NOMEAMENTO DO TRIBUNAL

ACTA VALORACIÓN MÉRITOS 25-01-2021

proba test plantilla

ACTA FASE OPOSICIÓN 29-01-2021

ACTA FASE OPOSICIÓN 03-02-2021

As persoas interesadas no presente expediente poden dirixirse ao tribunal para solventar as dúbidas respecto das puntuacións publicadas a través do correo electrónico secretaria@xermade.org