Trámite de información pública do proxecto modificado do parque eólico Santuario

•INFORMACIÓN PÚBLICA•

O xoves 22 de xuño publicouse no BOP de Lugo o anuncio do Proxecto Modificado Abril 2023 da instalación do “Parque Eólico Santuario” e que unha parte se sitúa no termo municipal do Concello de Xermade.

Ábrese un prazo para presentar as alegacións e os informes que se consideren oportunos, sendo o último día o 4 de agosto de 2023 (incluído).

Quen o desexe pode consultar a documentación do proxecto en persoa nas dependencias do Concello de Xermade en horario de 09:00 a 14:00 de luns a venres.

https://www.deputacionlugo.gal/es/boletin-oficial-da-provincia-de-lugo/bop