Solicitude do Plan único de cooperación cos concellos 2020

O Concello de Xermade presentou o 30 de xuño a solicitude de participación no Plan único de cooperación cos concellos para o ano 2020, consonte ás bases aprobadas pola Deputación de Lugo. A cantidade asignada ao municipio con cargo a este plan é de 306.454,43 euros, dos cales o Concello decidiu adicar a investimentos 205.520,67 euros (o 67,06% do plan), e o resto aos programas de cultura, deportes, SAF, protección civil, fomento de emprego e gastos correntes derivados da COVID-19.

Tanto no programa de investimentos como no resto de programas se inclúen actuacións que afectan a todas as parroquias do municipio, co obxectivo de mellorar as condicións de vida e os servizos de toda a veciñanza.

O detalle das actuacións é o seguinte:

  1. INVESTIMENTOS

INVESTIMENTO

CUSTO OBRA

APORTACIÓN DEPUTACIÓN

APORTACIÓN CONCELLO

PROGRAMA DE GASTO (4 DÍXITOS)

Mellora de firme en Buscalte, Roupar, Bidueiras, Souto, Aguillón, Pena, Corveira, Sanche, Leboré, Folgueiras e Seixido

91.310,82€

75.985,62€

15.325,20€

4530

Reforma puntual da antiga escola unitaria de Cazás-A Casavella

19.945,23€

19.954,23€

0,00€

3330

Mellora de equipamentos municipais: local municipal en Momán

10.340,91€

10.340,91€

0,00 €

3330

Reposición de luminarias en Lousada, Burgás e Cazás, e ampliación de alumeado público en Lousada

20.989,63€

20.989,63€

0,00 €

1650

Novos nichos no cemiterio de Roupar

12.130,71€

12.130,71€

0,00 €

1640

Zona de xogos infantís en Xermade

10.035,45€

10.035,45€

0,00 €

1710

Mellora de equipamentos municipais: parcela anexa a polideportivode Xermade

30.822,77€

30.822,77€

0,00 €

3420

Mellora de beirarrúas de Roupar

25.270,35€

25.270,35€

0,00€

4530

TOTAL INVESTIMENTOS

220.845,87€

205.520,67€

15.325,20€

  1. PROGRAMA SAF

PROGRAMA SAF

APORTACIÓN DEPUTACIÓN

APORTACIÓN CONCELLO (VOLUNTARIA)

TOTAL SAF

Servizo de Axuda no Fogar

23.403,58 €

0,00 €

23.403,58€

  1. PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO

PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO

APORTACIÓN DEPUTACIÓN

APORTACIÓN CONCELLO (VOLUNTARIA)

TOTAL FOMENTO EMPREGO

Depuemprego (obras e servizos de rehabilitación e contratación de persoal)

59.578,14 €

0,00 €

59.578,14 €

  1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS

PROGRAMA ACTIVIDADES CULTURAIS (especificar as actividades a realizar e achegar memoria, con indicación do orzamento de gastos, distribuído por conceptos)

APORTACIÓN DEPUTACIÓN

APORTACIÓN CONCELLO

VI Premio Xermade na Historia, Escolas Culturais, Nadal e Entroido

5.005,78€

841,50€ (aportados polos usuarios)

TOTAL DESTINADO A ACTIVIDADES CULTURAIS

5.847,28€

  1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

PROGRAMA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (especificar as actividades a realizar e achegar memoria, con indicación do orzamento de gastos, distribuído por conceptos)

APORTACIÓN DEPUTACIÓN

APORTACIÓN CONCELLO

Programa de deporte escolar e programa de envellecemento activo (curso de pilates)

2.946,26€

1.781,99€ (aportados polos usuarios)

TOTAL DESTINADO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS

4.728,25€

  1. PROGRAMA ACTUACIÓNS/EVENTOS TURÍSTICOS

PROGRAMA ACTUACIÓNS/EVENTOS TURÍSTICOS (especificar as actuacións/eventos a realizar e achegar memoria, con indicación do orzamento de gastos, distribuído por conceptos)

APORTACIÓN DEPUTACIÓN

APORTACIÓN CONCELLO

TOTAL DESTINADO ACTUACIÓNS/EVENTOS TURÍSTICOS

  1. PROGRAMA EVENTOS DE FEIRAS, MERCADOS E OUTROS

PROGRAMA EVENTOS FEIRAS, MERCADOS E OUTROS (especificar as actividades a realizar e achegar memoria, con indicación do orzamento de gastos, distribuído por conceptos)

APORTACIÓN DEPUTACIÓN

APORTACIÓN CONCELLO

TOTAL DESTINADO EVENTOS FEIRAS, MERCADOS E OUTROS

  1. PROGRAMA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA E PROTECCIÓN DE DATOS

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA E PROTECCIÓN DE DATOS (especificar as actividades a realizar e achegar memoria, con indicación do orzamento de gastos, distribuído por conceptos)

APORTACIÓN DEPUTACIÓN

APORTACIÓN CONCELLO

TOTAL DESTINADO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA E PROTECCIÓN DE DATOS

  1. PROGRAMA PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA PROTECCIÓN CIVIL (especificar as actividades a realizar e achegar memoria así como certificado de dispor de agrupación de protección civil, con indicación do orzamento de gastos, distribuído por conceptos)

APORTACIÓN DEPUTACIÓN

APORTACIÓN CONCELLO

Equipamento AVPC ( vestimenta, equipos de intervención e material )

4.000,00€

0,00 €

TOTAL DESTINADO PROTECCIÓN CIVIL

4.000,00 €

j. PROGRAMA DE GASTOS CORRENTES DERIVADOS DA SITUACIÓN DE ALARMA E EMERXENCIA SANITARIA POR MOR DO CORONAVIRUS (COVID-19)

PROGRAMA GASTOS CORRENTES COVID-19

DEPUTACIÓN

CONCELLO

Adquisición de mascarillas, luvas e produtos desinfectantes

2.000,00€

0,00€

Adaptación dos locais públicos coas medidas de protección necesarias

2.000,00€

0,00

TOTAL PROGRAMA

4.000,00€

0,00€