Adxudicadas as obras de reparación de vías do Plan Único 2021

A Xunta de Goberno Local do Concello de Xermade adxudicou os dous proxectos de obras de reparación de vías municipais incluidas no Plan Único 2021, tras a súa licitación por procedemento aberto simplificado. O adxudicatario de ambas obras foi José Sanjurjo Construcciones SL, nas seguintes condicións:

1º. Reparación de estradas en Momán, Bidueiro, Pena de Arca, Liñarón, Mede e Seixido- Plan Único 2021

– Oferta económica: 46.859,70 euros e 9.840,54 euros correspondentes ao IVE, o que supón un total de 56.700,24 euros (IVE engadido)

– Control de calidade externo: 2% sobre o PEM

– Ampliación de garantía de 2 anos (sobre o mínimo esixido)

2º. “Reparación de estradas en Picoucelo, Vilacide, O Rego, Nova, Gandia, A Pinguela, Roupar, A Graña, A Pía, etc– Plan Único 2021

– Oferta económica: 59.248,34 euros e 12.445,15 euros correspondentes ao IVE, o que supón un total de 71.690,49 euros (IVE engadido)

– Control de calidade externo: 2% sobre o PEM

– Ampliación de garantía de 2 anos (sobre o mínimo esixido)

As baixas obtidas en ambas licitacións suman un total de 57.956,91 euros, que serán destinados a financiar outro proxecto de reparación de camiños.

Tamén foi adxudicada, mediante contrato menor de obras, a “Mellora de beirarrúas en Roupar-fase II”, en 26.661,31 euros á empresa Cholo SL. A baixa obtida (2.006,76 euros) será destinada a financiar a ampliación de beirarrúas en Roupar.

A subministración de luminarias para mellora da eficiencia enerxética, tamén financiada ao 100% con cargo ao Plan Único 2021, adxudicouse a Electricidad Moncho y Santomé SL, por importe de 11.890,17 euros.