Xermade solicita o Plan Único 2022 da Deputación de Lugo

A Xunta de Goberno Local do Concello de Xermade reuniuse en sesión ordinaria o pasado mércores 9 de febreiro de 2022. Entre os asuntos que se trataron está a participación do Plan de cooperación dos concellos da Deputación de Lugo, que asigna ao municipio un total de 308.297,41 euros, dos cales se adica a investimentos o 66,89% (206.215,69 euros):

Táboa resumo da solicitude:

    1. PROGRAMA INVESTIMENTOS

INVESTIMENTO

CUSTO OBRA

ACHEGA DEPUTACIÓN

ACHEGA CONCELLO

PROGRAMA DE GASTO (4 DÍXITOS)

Reparación de estradas en Xemaré, Portovelo, Cerracín-Pigaroa, Pigaroa, O Barreiro, Golpilleira, etc.

67.464,74€

64.464,74€

0,00€

4530

Reparación de estradas en A Pena, Roupar, Azoreira, O Empalme, Casanova, Leboré, Reguengo, Castiñeiras e A Touza

74.056,48€

58.731,28€

15.325,20€

4530

Área de xogos infantís en Roupar

58.671,30€

58.671,30€

0,00€

1710

Depósito de reserva antiincendios en Xermade

21.348,37€

21.348,37€

0,00€

1360

TOTAL INVESTIMENTOS

221.540,89€

206.215,69€

15.325,20€

    1. PROGRAMA SAF

PROGRAMA SAF

APORTACIÓN DEPUTACIÓN

APORTACIÓN CONCELLO (VOLUNTARIA)

TOTAL SAF

Servizo de Axuda no Fogar

23.403,58 €

0,00 €

23.403,58€

    1. PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO

PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO

APORTACIÓN DEPUTACIÓN

APORTACIÓN CONCELLO (VOLUNTARIA)

TOTAL FOMENTO EMPREGO

Depuemprego (obras e servizos de rehabilitación e contratación de persoal)

59.578,14 €

0,00 €

59.578,14 €

d. PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS

PROGRAMA ACTIVIDADES CULTURAIS (especificar as actividades a realizar e achegar memoria, con indicación do orzamento de gastos, distribuído por conceptos)

APORTACIÓN DEPUTACIÓN

APORTACIÓN CONCELLO

VIII Premio Xermade na Historia e Xornadas Interxeneracionais de Cabreiros

6.000,00€

0,00€

TOTAL DESTINADO A ACTIVIDADES CULTURAIS

6.000,00€

e. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

PROGRAMA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (especificar as actividades a realizar e achegar memoria, con indicación do orzamento de gastos, distribuído por conceptos)

APORTACIÓN DEPUTACIÓN

APORTACIÓN CONCELLO

Copa Concello de fútbol e Carreira Popular

3.100,00€

0,00€

TOTAL DESTINADO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS

3.100,00€

g. PROGRAMA PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA PROTECCIÓN CIVIL (especificar as actividades a realizar e achegar memoria así como certificado de dispor de agrupación de protección civil, con indicación do orzamento de gastos, distribuído por conceptos)

APORTACIÓN DEPUTACIÓN

APORTACIÓN CONCELLO

Equipamento AVPC (seguros, vestimenta e combustible )

4.000,00€

0,00 €

TOTAL DESTINADO PROTECCIÓN CIVIL

4.000,00 €

e. PROGRAMA DE FEIRAS, MERCADOS E OUTROS

PROGRAMA EVENTOS FEIRAS, MERCADOS E OUTROS (especificar as actividades a realizar e achegar memoria, con indicación do orzamento de gastos, distribuído por conceptos)

APORTACIÓN DIPUTACIÓN

APORTACIÓN CONCELLO

XXII Encontro de torneiros da madeira en Galicia

6.000,00 €

0,00 €

TOTAL DESTINADO EVENTOS FEIRAS, MERCADOS E OUTROS

6.000,00 €

IMPORTE PLAN : 323.622,61€

ACHEGA DEPUTACIÓN : 308.297,41€