Comezan as obras da depuradora do Campo da Feira, en Momán

A Confederación Hidrográfica Miño-Sil e o Concello de Xermade asinaron un convenio de colaboración o 7 de outubro de 2021 para o financiamento, execución e entrega das obras de saneamento e depuración para o núcleo do Campo da Feira.

O Concello de Xermade comprometeuse a adquirir os terreos necesarios para a construción da depuradora, e a tal efecto adquiriu as oito parcelas necesarias para ubicar a infraestrutura, investindo un total de 6.874,50 euros.

O pasado 14 de outubro, a Confederación remite a segunda addenda para o reaxuste de anualidades inicialmente previstas, que pasan a ter os seguintes importes:

ADMINISTRACIÓN

2021

2022

2023

2024

TOTAL

CHMS, O.A.

14.480,00 €

6.829,18 €

120.000,00 €

114.690,82 €

256.000,00 €

CONCELLO

DE XERMADE

3.620,00 €

1.707,30 €

30.000,00 €

28.672,70€

64.000,00 €

TOTAL

18.100,00 €

8.536,48 €

150.000,00 €

143.363,52 €

320.000,00 €

A Xunta de Goberno Local aprobou esta segunda addenda na sesión ordinaria que se celebrou o pasado 18 de outubro de 2023.

O inicio das obras é inminente e prevese que estean rematadas no ano 2024.

Adxudicación do contrato para a elaboración dun inventario de camiños

O Concello de Xermade adxudicou o servizo de elaboración do inventario de camiños á empresa Procat Ingeniería y Medio Ambiente, SL, con CIF B27712751, que acadou unha puntuación de 7,03 puntos, consonte á oferta presentada:

– Oferta económica: 14.800,00 euros e 3.108,00 euros de IVE (21%)

– Redución de prazo fase 1: reduce 2 meses

– Melloras ofertadas:

ACTUACIÓN

XEORREFERENCIACIÓN DO CATASTRO HISTÓRICO ANOS 50

XEORREFERENCIACIÓN DAS CONCENTRACIÓNS PARCELARIAS

XEORREFERENCIACIÓN DOS PLANOS REALIZADOS POR LOS TÉCNICOS MUNICIPAIS

FORMACIÓN DO MANEXO DO SISTEMA DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA (XIS) DE SOFTWARE LIBRE E DE CÓDIGO ABERTO EMPREGADO

O proxecto dividirase en dúas fases segundo o seguinte contido:

Fase 1 DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL, que se dividirá en:

SUBFASE – 1.1 – Recompilación de documentación

SUBFASE – 1.2 – Delineación de camiños susceptibles de seren municipais

SUBFASE – 1.3·Resolución de dúbidas, modificacións, envorcado de datos, instalación do proxecto XIS e impresión de documento para a aprobación inicial

Fase 2 DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA, que se dividirá en:

SUBFASE – 2.1 – Resolución de alegacións.

SUBFASE – 2.2 – Modificación de base de datos, instalación proxecto definitivo e impresión do documento aprobado definitivamente.

A adxudicataria comprometeuse a realizar os traballos no prazo de oito meses dende a adxudicación.

Modernización e mellora da rede de abastecemento de auga en varias parroquias

A empresa APEX SISTEMAS SL está executando o contrato de subministración de contadores de telelectura no municipio de Xermade, segundo o prego de prescricións técnicas redactado pola técnica municipal.

A modernización e mellora da rede municipal de abastecemento de auga pasa pola colocación 3 contadores na rede en alta á saída dos depósitos de Candamil, Roupar e Cabreiros e 220 contadores na rede en baixa de consumo individual con telelectura vía radio sistema Wireless MBUS OMS nas parroquias de Burgás, Candamil, Roupar e Xermade.

O presuposto de execución material da mellora da rede de abastecemento de auga potable ascende á
cantidade total de 41.571,90 € (COARENTA E UN MIL CINCOCENTOS SETENTA E UN euros con NOVENTA
céntimos). Incrementado este co 21 % correspondente ao IVE, resulta un presuposto de execución por contrata de 50.302,00 € (CINCUENTA MIL TRESCENTOS DOUS euros).

As actuacións deben estar executadas o 15 de novembro de 2023, ao estaren financiadas a través da Orde do 9 de febreiro de 2023 pola que se establecen os criterios e o procedemento para a distribución do fondo adicional ao Fondo de Cooperación Local destinado aos concellos de Galicia con poboación inferior a 15.000 habitantes (DOG n.º 34 do 17/02/2023), cunha axuda de 46.000,00 euros.

DÍA DA MULLER RURAL

Concerto de Her Itage: “As que non soan: o patrimonio musical das mulleres”

Sábado 14 de outubro

19.30 horas

Casa Escola de Cabreiros (Xermade)

Estas actividades son postas en marcha co apoio do Instituto para la Transición Justa (ITJ) e a Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) a través do programa DinamizartJ, co que se pretende xerar unha oferta cultural ampla nos municipios afectados polo proceso de peche de instalacións en zonas de Transición Xusta.

Andaina Xermade-Cazás