Bando municipal

Bando municipal

Bonificación na cota dos vehículos históricos

bonificacion-na-cota-dos-vehiculos-historicos

Presentación III PREMIO DE INVESTIGACIÓN “XERMADE NA HISTORIA”

Xermade na historia

 

O Concello de Xermade, a Asociación de Veciños de Cabreiros e a Facultade de CC. Da Educación da USC, convocan o III Premio de Investigación “Xermade na historia”, que estará regulado polas seguintes

BASES

1.- Os/as interesados/as poderán participar a nivel individual ou como colectivo.

2.- Cada autor/a poderá concursar con cantos traballos desexe.

3.- Os temas sobre os que poderán versar os traballos deberán estar relacionados co patrimonio etnográfico e cultural do Concello de Xermade (tradicións, festas, ritos, arte popular, lendas, memoria histórica, costumes, literatura oral, etc).

4.- Haberá dous premios:

– 1º Premio, dotado con 2.000 euros.

– 2º Premio, dotado con 1.000 euros.

5.- Os traballos deberán ser entregados no rexistro do Concello de Xermade baixo pseudónimo. En sobre pechado serán incluídos os datos do participante: Nome, enderezo, teléfono…

6.- Coa presentación dos orixinais deberá ser incluída, tamén, a seguinte documentación:

– Curriculum Vitae dos solicitantes ou, se é do caso, información detallada das características da asociación, colectivo, grupo…

– Modelo de presentación debidamente cumprimentado. O modelo poderá descargarse da páxina web do concello: xermade.org

7.- Deberase entregar orixinal en papel e copia en CD, en formato PDF ou Word, fonte Times New Roman, corpo 12, DIN A4.

8.- A extensión dos traballos será dun mínimo de 50 folios e un máximo de 400. As páxinas ocupadas polas notas, bibliografía, mapas, fotografías, etc, tamén se contabilizarán.

9.- Os traballos deberán ser realizados e presentados e en lingua galega.

10.- A data límite de presentación dos traballos será o día 17 de febreiro de 2017.

11.- Xurado estará presidido polo Sr. Alcalde do Concello de Xermade, e estará integrado polo Presidente da Asociación de Veciños de Cabreiros e tres especialistas. As súas decisións serán inapelables.

12.- Unha vez que o xurado falle os premios, que poderán ser declarados desertos, daranse a coñecer a través dos medios de comunicación.

13.- As persoas premiadas deberán comunicar por escrito ao Concello de Xermade a aceptación do Premio no prazo de oito (8) días naturais a partir da data de concesión do mesmo.

14.- As obras premiadas poderán ser editadas polo Concello dentro do prazo dun ano; transcorrido o mesmo, os seus autores/as disporán delas libremente, pero no momento, se é do caso, da súa publicación, deberán consignar a distinción concedida.

15.- A Asociación de Veciños de Cabreiros e o Concello de Xermade poderán solicitar do autor/a calquera aclaración que estimen conveniente en relación co traballo. Así mesmo, poderán deixar sen efecto o Premio se o beneficiario incumpre as obrigacións sinaladas nas presentes Bases.

16.- As cuestión non previstas nestas bases serán resoltas polo xurado de acordó co seu libre criterio.

17.- A participación no Premio implica a total aceptación das presentes Bases.

[+] Descarga Pdf Modelo de Participación

 

[+] Anuncio no BOP das bases do III Premio “Xermade na Historia”

 

NA_HISTORIA02

Celebración do Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil

“Contos de Peto” de Cucarandainas

31 de marzo ás 18:00 na biblioteca

contosdepeto

ACTA DE CUALIFICACIÓN DA SELECCIÓN POR OPOSICIÓN LIBRE DE DÚAS PRAZAS DE PEÓN MEDIAMBIENTAL, PERSOAL LABORAL TEMPORAL, CON CARGO AO FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL.

ACTA DE CUALIFICACIÓN DA SELECCIÓN POR OPOSICIÓN LIBRE DE DÚAS PRAZAS DE PEÓN MEDIAMBIENTAL, PERSOAL LABORAL TEMPORAL, CON CARGO AO FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL.

VER PDF [+]

CALIFICACIONES-PEONES