O Pleno reuniuse en sesión ordinaria o xoves 17 de febreiro

A sesión plenaria de carácter ordinario correspondente ao mes de febreiro tivo lugar o pasado xoves 17, ás 20.00 horas.

O alcalde, Roberto García Pernas, abreu a sesión mostrando o seu apoio á familia da nena Desireé Leal, tras celebrarse o xuízo pola súa morte na Audiencia Provincial de Lugo recentemente e resultar condenada a súa nai, Ana Sandamil. Tamén se referiu a un roubo con agresión que tivo lugar en Candamil o pasado 5 de febreiro, que está investigando a Garda Civil, mentras a veciña afectada evoluciona favorablemente na UCI do HULA.

Na parte resolutiva da sesión acordouse a solicitude de festa de interese turístico de Galicia do Encontro Internacional de Torneiros, que este ano 2022 celebra a súa XXII edición. Ao tratarse dun evento único en Galicia, no que se xuntan torneiros de relevancia internacional, dende o concello agardan que se acade este distintivo.

Tamén se aprobou o cambio de uso dunha parte da parcela na que se ubica a reitoral de San Pedro Fiz de Roupar, para executar un parque infantil. Esta parcela vai ser adquirida polo concello, froito dun acordo co Bispado de Mondoñedo-Ferrol no que se inclúe a Reitoral de Xermade, pero con carácter previo debe segregarse a porción na que se ubica a reitoral. O parque infantil será executado con fondos do Plan Único 2022 da Deputación de Lugo.

Na parte de fiscalización e control, douse conta das subvencións solicitadas neste 2022 (entre elas o Plan Único 2022 da Deputación), así como dos envíos realizados á Oficina Virtual de Coordinación Financeira coas Entidades Locais do Ministerio de Facenda, entre eles o Período Medio de Pago do 4º trimestre de 2021, que é de 16,93 días.

Xermade solicita o Plan Único 2022 da Deputación de Lugo

A Xunta de Goberno Local do Concello de Xermade reuniuse en sesión ordinaria o pasado mércores 9 de febreiro de 2022. Entre os asuntos que se trataron está a participación do Plan de cooperación dos concellos da Deputación de Lugo, que asigna ao municipio un total de 308.297,41 euros, dos cales se adica a investimentos o 66,89% (206.215,69 euros):

Táboa resumo da solicitude:

    1. PROGRAMA INVESTIMENTOS

INVESTIMENTO

CUSTO OBRA

ACHEGA DEPUTACIÓN

ACHEGA CONCELLO

PROGRAMA DE GASTO (4 DÍXITOS)

Reparación de estradas en Xemaré, Portovelo, Cerracín-Pigaroa, Pigaroa, O Barreiro, Golpilleira, etc.

67.464,74€

64.464,74€

0,00€

4530

Reparación de estradas en A Pena, Roupar, Azoreira, O Empalme, Casanova, Leboré, Reguengo, Castiñeiras e A Touza

74.056,48€

58.731,28€

15.325,20€

4530

Área de xogos infantís en Roupar

58.671,30€

58.671,30€

0,00€

1710

Depósito de reserva antiincendios en Xermade

21.348,37€

21.348,37€

0,00€

1360

TOTAL INVESTIMENTOS

221.540,89€

206.215,69€

15.325,20€

    1. PROGRAMA SAF

PROGRAMA SAF

APORTACIÓN DEPUTACIÓN

APORTACIÓN CONCELLO (VOLUNTARIA)

TOTAL SAF

Servizo de Axuda no Fogar

23.403,58 €

0,00 €

23.403,58€

    1. PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO

PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO

APORTACIÓN DEPUTACIÓN

APORTACIÓN CONCELLO (VOLUNTARIA)

TOTAL FOMENTO EMPREGO

Depuemprego (obras e servizos de rehabilitación e contratación de persoal)

59.578,14 €

0,00 €

59.578,14 €

d. PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS

PROGRAMA ACTIVIDADES CULTURAIS (especificar as actividades a realizar e achegar memoria, con indicación do orzamento de gastos, distribuído por conceptos)

APORTACIÓN DEPUTACIÓN

APORTACIÓN CONCELLO

VIII Premio Xermade na Historia e Xornadas Interxeneracionais de Cabreiros

6.000,00€

0,00€

TOTAL DESTINADO A ACTIVIDADES CULTURAIS

6.000,00€

e. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

PROGRAMA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (especificar as actividades a realizar e achegar memoria, con indicación do orzamento de gastos, distribuído por conceptos)

APORTACIÓN DEPUTACIÓN

APORTACIÓN CONCELLO

Copa Concello de fútbol e Carreira Popular

3.100,00€

0,00€

TOTAL DESTINADO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS

3.100,00€

g. PROGRAMA PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA PROTECCIÓN CIVIL (especificar as actividades a realizar e achegar memoria así como certificado de dispor de agrupación de protección civil, con indicación do orzamento de gastos, distribuído por conceptos)

APORTACIÓN DEPUTACIÓN

APORTACIÓN CONCELLO

Equipamento AVPC (seguros, vestimenta e combustible )

4.000,00€

0,00 €

TOTAL DESTINADO PROTECCIÓN CIVIL

4.000,00 €

e. PROGRAMA DE FEIRAS, MERCADOS E OUTROS

PROGRAMA EVENTOS FEIRAS, MERCADOS E OUTROS (especificar as actividades a realizar e achegar memoria, con indicación do orzamento de gastos, distribuído por conceptos)

APORTACIÓN DIPUTACIÓN

APORTACIÓN CONCELLO

XXII Encontro de torneiros da madeira en Galicia

6.000,00 €

0,00 €

TOTAL DESTINADO EVENTOS FEIRAS, MERCADOS E OUTROS

6.000,00 €

IMPORTE PLAN : 323.622,61€

ACHEGA DEPUTACIÓN : 308.297,41€

Entroido 2022

BASES REGULADORAS DOS PREMIOS DO ENTROIDO DE XERMADE 2022

PRIMEIRA:

O concurso de disfraces Entroido Xermade 2022 celebrarase o luns día 28 de febreiro, ás 20.00 horas no Pavillón Polideportivo de Xermade.

SEGUNDA:

O prazo de inscrición de participantes será desde o momento de publicación destas bases ata o 23 de febreiro. A inscrición poderá facerse de xeito presencial no Concello ou no correo electrónico educadora.familiar@xermade.org, aportando o Anexo I das presentes bases cuberto e un certificado de conta*. Todos os grupos e/ou disfraces inscritos deben levar no momento do desfile o número asignado polo concello.

* Pode descargarse nas aplicacións móbiles de banca electrónica.

TERCEIRA:

Todos os grupos e disfraces deberán estar no Pavillón Polideportivo de Xermade a partir das 19.30 horas para proceder máis tarde ao desfile, onde terá lugar o concurso de disfraces diante do xurado. É obrigatorio a asistencia ó desfile para poder participar no concurso.

CUARTA:

Establécense as seguintes categorías no concurso:

PARTICIPANTES NON EMPADROADOS EN XERMADE

• GRUPO/PARELLAS/INDIVIDUAIS: No caso dos grupos, a agrupación debe estar formada por un mínimo de tres (3) persoas e máximo de quince (15) e máis da metade do mesmo non pode estar empadroado en Xermade. Se é individual ou parella, ningunha persoa/s pode estar empadroada.

PARTICIPANTES EMPADROADOS EN XERMADE

1. GRUPO: agrupación formada por un mínimo de tres (3) persoas e máximo de quince (15), con máis da metade das persoas do grupo empadroadas en Xermade, que garden unha unidade temática, e que desfilen ou realicen algunha actuación, ben sexan coplas, bailes ou representacións.

2. INDIVIDUAIS/PARELLAS ADULTOS: participantes a partir de 16 anos que concursen individualmente ou en parella, debendo, neste caso, gardar unidade temática entre os/as compoñentes.

3. INFANTÍS: participantes menores de 16 anos que concursen individualmente, en parella ou en grupo, debendo, neste caso, gardar unidade temática entre os/as compoñentes.

QUINTA:

A orde no desfile estará marcada pola organización.

SEXTA:

As persoas participantes que necesiten música deberán entregarlla á organización, como moi tarde, antes do inicio do desfile, nun dispositivo USB.

SÉTIMA:

A duración da actuación escollida para o concurso será como máximo de 5 minutos. Exceder este tempo poderá significar a exclusión do concurso.

OITAVA:
Os grupos poderán acceder ao pavillón con estruturas ou plataformas ata uns tamaños máximos. A organización avisará da suspensión ou mantemento das estruturas no desfile.

NOVENA:

O xurado estará formado por tres persoas voluntarias do público e un secretario/a vinculado/a ó concello, con voz e sen voto, que certificará o cumprimento das condicións establecidas nas bases. Elaborará unha acta na que conste a resolución de disfraces premiados no concurso, asinada por todos os membros. Os premios serán aboados mediante transferencia bancaria, polo que será necesaria a presentación do certificado con número de conta ao realizar a inscición.

DÉCIMA:

O xurado deberá escoller os seguintes premios:

Para participantes non empadroados en Xermade

 1º premio
 2º premio

Para participantes empadroados en Xermade:

 Grupos:
1º Premio
2º Premio
3º Premio

 Individual/parella adultos:
1º Premio
2º Premio
3º Premio

 Categoría Infantil:
1º Premio
2º Premio
3º Premio

UNDÉCIMA:

Para a selección de premios o xurado terá en conta o desfile, a representación ou actuación realizada durante o concurso, así como a orixinalidade na confección dos disfraces.

DUODÉCIMA:

As contías dos premios do concurso serán:

Non empadroados en Xermade 1º Premio: 150 €
2º Premio: 100 €
Participantes empadroados en Xermade Grupos:
1º Premio: 200€
2º Premio: 150€
3º Premio: 100€

Individual/parella:
1º Premio: 100€
2º Premio: 75€
3º Premio: 50€

Infantil:
1º Premio: 50€
2º Premio: 30€
3º Premio: 20€

Nota: O xurado resérvase o dereito de declarar deserto algún dos premios se considera que os/as participantes non reúnen a calidade precisa.

DÉCIMOTERCEIRA:

As persoas participantes deben cumprir en todo momento a normativa vixente da COVID-19, no seu defecto serán descualificadas automaticamente.

O Concello de Xermade resérvase o dereito a pospoñer ou cancelar dito evento ou parte do mesmo por pola evolución da situación epidemiolóxica e/ou as medidas de hixiene e prevención que se poidan tomar con respecto a mesma, que non permitan o desenvolvemento normalizado da actividade.

DÉCIMO CUARTA:

A participación no concurso supón a aceptación destas bases, sobre as que, diante de calquera dúbida, prevalecerá a resolución que adopte o xurado, por maioría simple dos seus membros. O incumprimento das bases suporá a descualificación no concurso. En contra das decisións do xurado non caberá ningún tipo de recurso.
As presentes bases e os premios concedidos aos beneficiarios, serán publicados na plataforma da Base de Datos Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Bases e convocatoria entroido 2022

Folla inscrición Entroido 2022

Cursos en Febreiro

No mes de febreiro, o concello organiza catro obradoiros para todas as persoas que queiran participar:

Obradoiros de manexo de móbiles (Smartphone)

Serán os sábados 12 e 19 de febreiro.
Traballaremos con oso propio dispositivo, aprenderemos a utilizar desde as funcións máis básicas ata as características máis avanzadas. Tamén serán resoltas as dúbidas que teñamos sobre o mesmo.
-Obradoiro 1: En Cazás (Escola do Calvario), de 12.00 a 14.00
-Obradoiro 2: En , de 16.00 a 18.00

Obradoiros de Iniciación á cerámica

Serán os domingos 13 e 20 de febreiro
O fin do obradoiro é a realización de pezas de barro que poderemos levar á nosa casa. A primeira xornada realizaremos as pezas de barro e a segunda, a decoración.
-Obradoiro 3: En Cabreiros (Casa-escola), de 12.00 a 14.00
-Obradoiro 4: En Xermade (Nave municipal), de 16.00 a 18.00

A inscrición será presencial no Concello cubrindo unha ficha. O importe por cada obradoiro será de 15 €, a aboar na conta do concello que se indica na folla de inscrición. Os aforos limitados, polo que terán preferencia de praza as persoas empadroadas en Xermade.