Sesión ordinaria do Pleno celebrada o 10 de xuño de 2021

O Pleno da Corporación reuniuse en sesión ordinaria o pasado xoves 10 de xuño. Na parte resolutiva, aprobouse a adhesión ao convenio entre a FEMP e a AEAT para a subministración de información tributaria ás entidades locais, que substitúe ao convenio asinado no 2003.

Por outra banda, aprobouse inicialmente unha modificación de crédito para a adquisición das reitorais de Xermade e Roupar, por importe de 110.000 euros, tras chegar a un acordo o Concello e a Diócese de Mondoñedo-Ferrol. A reitoral de Xermade – actualmente en réxime de cesión de uso- foi rehabilitada parcialmente polo Concello, mentras que a reitoral de Roupar precisa tamén de obras de acondicionamento, unha vez que se determine o uso que se lle vai dar ao inmoble.

Na parte de fiscalización e control, entre outros asuntos, informouse da remisión á Oficina Virtual de Coordinación Financeira coas Entidades Locais da execución trimestral do 1º trimestre, e do Período Medio de Pago (12,39 días).