Sesión extraordinaria do Pleno celebrada o 9 de novembro de 2020

O Pleno do Concello de Xermade reuniuse onte, luns día 9 de novembro de 2020, ás 20:00 horas, en sesión extraordinaria que se celebrou telematicamente por mor da situación sanitaria.

Os asuntos principais foron a aprobación inicial da Relación de Postos de Traballo do Concello de Xermade e do orzamento para o exercicio 2021, pero tamén se abordou a revogación da declaración de non dispoñibilidade de créditos acordada na sesión do 13 de agosto de 2020, e aceptar a cesión dun treito da estrada LU-P-2209, necesaria para a construción da depuradora ecolóxica de Cabreiros, investimento financiado pola Deputación de Lugo.

O primeiro punto da orde do día foi a aprobación inicial da Relación de Postos de Traballo do Concello de Xermade, cos votos a favor do grupo de goberno, e os votos en contra do grupo municipal do Partido Popular. Por primeira vez o Concello de Xermade vai contar con este instrumento de ordeación de persoal, de existencia preceptiva en todas as entidades locais. Após un trámite de información pública no que as persoas interesadas poden presentar alegacións, quedará definitivamente aprobada se non se presentan, e en caso de que se presenten, o Pleno terá que resolvelas no prazo dun mes.

O segundo punto da orde do día foi a aprobación inicial do orzamento do exercicio 2021 e anexos, que foi aprobado cos votos a favor do grupo de goberno, e os votos en contra do grupo municipal do Partido Popular.

O orzamento increméntase notablemente respecto do exercicio 2020, tal como se pode apreciar na seguinte comparativa:

Capítulo

Ingresos 2020

Ingresos 2021

Gastos 2020

Gastos 2021

I

493.293,92

492,327,53

329.530,21

392.474,11

II

12.000,00

10.000,00

1.236.741,22

1.316.634,02

III

282.157,12

297.021,60

800,00

1.000,00

IV

915.138,31

1.028.098,57

59.489,85

60.017,29

V

3.046,34

2.956,34

9.648,81

3.463,44

VI

0,00

0,00

69.424,90

56.815,18

VII

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII

0,00

0,00

0,00

0,00

IX

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAIS

1.705.635,69

1.830.404,04

1.705.635,69

1.830.404,04