Organización da nova Corporación municipal

Constituida a nova Corporación o 17 de xuño, o luns 19 a Alcaldía ditaba as resolucións de nomeamento de tenentes de alcalde e delegación de áreas nos concelleiros e concelleiras que forman o goberno local:

Primeiro Tenente de Alcalde: D. José Prieto Barro.

Segundo Tenente de Alcalde: D. Carlos Alberto Guerra González.

Terceira Tenente de Alcalde: Dª. Verónica Amarelo Morado.

Aos tenentes de alcalde, en canto tales, corresponderalles substituír ao alcalde na totalidade das súas funcións e pola orde de nomeamento, nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento que lle imposibilite para o exercicio das súas atribucións, así como desempeñar as funcións de alcalde nos supostos de vacante na Alcaldía ata que tome posesión o novo Alcalde.

Polo que respecta ás delegacións de áreas, quedan do seguinte xeito:

– D. José Prieto Barro (1º tenente de alcalde): Medio rural, Emprego, Medio ambiente e Servizos.

– D. Carlos Alberto Guerra González (2º tenente de alcalde): Economía e Facenda, Turismo, Sanidade e Protección Civil.

– Dª. Verónica Amarelo Morado (3º tenente de alcalde): Educación, Cultura, Deportes e Xuventude.

– Dª. Nélida Coira Pena: Benestar social, Igualdade e Participación Cidadá.

A delegación inclúe as facultades de dirección interna e xestión dos servicios, non incluíndo a facultade de resolver ningún expediente.

Os restantes acordos relativos á organización municipal serán elevados ao Pleno, que se reunirá o luns 26 de xuño ás 14.30 horas, para tratar os seguintes asuntos:

ORDE DO DÍA:

A) Sección resolutiva

1º. Sorteo de membros das mesas electorais das eleccións ao Congreso dos Deputados e ao Senado que se celebrarán o 23 de xullo de 2023.

2º. Periodicidade das sesión do pleno.

3º. Creación e composición da Comisión Especial de Contas.

4º. Nomeamento de representantes da Corporación en órganos colexiados externos de competencia plenaria.

5º. Retribucións e asistencias dos cargos electos.

6º. Creación da xunta de goberno local e delegación de competencias plenarias.

7º. Creación da Comisión de Voceiros.

B) Sección de control

8º. Dación de conta da composición dos grupos políticos municipais.

9º. Dación de conta da resolución da Alcaldía en materia de nomeamentos de tenentes de alcalde.

10º. Dación de conta da resolución da Alcaldía en materia de delegacións conferidas.

A Alcaldía propón que as sesións ordinarias do pleno sexan cada dous meses, o segundo xoves dos meses impares, polo que o primeiro Pleno ordinario terá lugar o xoves 13 de xullo de 2023, ás 20.00 horas. Tamén se propón a creación da Xunta de Goberno Local, que estará formada polos tres tenentes de alcalde, baixo a presidencia do alcalde, e reunirase o primeiro e terceiro mércores de mes, ás 14.30 horas.

O réxime de dedicacións proposto é dunha dedicación parcial de 30 horas semanais para a Alcaldía (de 22.215,60 euros brutos en 12 pagas) e unha segunda dedicación parcial de 26 horas semanais para o primeiro tenente de alcalde (16.373,76 euros). As indemnizacións por asistencias a plenos son de 60 euros, para a Xunta de Goberno Local 100 euros e para comisións informativas e resto de órganos colexiados de 40 euros.

Darase conta da constitución dos grupos políticos municipais: o grupo municipal do Partido Popular, formado por 4 concelleiros, cuxo portavoz será Antonio Riveira, e o grupo municipal do PSdeG-PSOE de Xermade, formado por 5 concelleiros, cuxo portavoz será Carlos Alberto Guerra González.