A Xunta de Goberno Local aproba a solicitude de participación no Plan Único 2021

A Xunta de Goberno Local do Concello de Xermade reuniuse hoxe en sesión ordinaria na que, entre outros asuntos, acordou solicitar a participación no Plan Único 2021 da Deputación de Lugo. O importe asignado a Xermade é de 309.748,20 euros, dos cales se destinan a investimentos 222.766,58 euros.

Os programas solicitados son os seguintes:

    1. INVESTIMENTOS

INVESTIMENTO

CUSTO OBRA

ACHEGA DEPUTACIÓN

ACHEGA CONCELLO

PROGRAMA DE GASTO (4 DÍXITOS)

Reparación de carreteras en Momán, Bidueiro, Pena de Arca, Liñares, Mede e Seixido

80.965,64

80.965,64

0,00€

4530

Reparación de carreteras en Picoucelo, Vilacide, O Rego, Nova, Gandia, A Pinguela, Roupar, A Graña, A Pía, etc.

105.382,00€

90.056,80€

15.325,20€

4530

Mellora de beirarrúas de Roupar. Fase II

25.270,35€

25.270,35€

0,00€

4530

Subministración de ventás, porta e baño portátil para a escola de Ladrela

11.185,80€

11.185,80€

0,00€

3330

Subministración de luminarias para o servizo de alumeado

11.890,17€

11.890,17€

0,00€

1650

TOTAL INVESTIMENTOS

238.091,68

222.766,58

15.325,20€

    1. PROGRAMA SAF

PROGRAMA SAF

APORTACIÓN DEPUTACIÓN

APORTACIÓN CONCELLO (VOLUNTARIA)

TOTAL SAF

Servizo de Axuda no Fogar

23.403,58 €

0,00 €

23.403,58€

    1. PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO

PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO

APORTACIÓN DEPUTACIÓN

APORTACIÓN CONCELLO (VOLUNTARIA)

TOTAL FOMENTO EMPREGO

Depuemprego (obras e servizos de rehabilitación e contratación de persoal)

59.578,14 €

0,00 €

59.578,14 €

d. PROGRAMA PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA PROTECCIÓN CIVIL (especificar as actividades a realizar e achegar memoria así como certificado de dispor de agrupación de protección civil, con indicación do orzamento de gastos, distribuído por conceptos)

APORTACIÓN DEPUTACIÓN

APORTACIÓN CONCELLO

Equipamento AVPC ( vestimenta, equipos de intervención e material )

4.000,00€

0,00 €

TOTAL DESTINADO PROTECCIÓN CIVIL

4.000,00 €

IMPORTE PLAN : 325.073,40 €

ACHEGA DEPUTACIÓN : 309.748,20 €