Fogueiras de San Xoán 2024

As persoas, asociacións ou entidades organizadoras que desexen realizar unha fogueira deberán comunicalo por escrito ao Concello de Xermade, acompañando DNI do responsable para a súa comprobación.

As cacharelas poderán realizarse unicamente a noite do domingo 23 á madrugada do luns 24 de xuño de 2024.

Estas comunicacións poderanse presentar, por persoas maiores de idade, ata o luns 17 de xuño de 2024 ás 14:00 horas:

Presencialmente, na oficina do Rexistro Xeral do Concello de Xermade en horario de luns a venres de 09:00 a 14:00 horas

Telemáticamente, na Sede Electrónica ás 24 horas do día

https://concelloxermade.sedelectronica.es/info.0

No documento de comunicación previa que se achega, as persoas interesadas deberán sinalar o nome e apelidos, enderezo, teléfono e o D.N.I. dos responsables ademais do emprazamento da cacharela.

Para dúbidas ou consultas, poden pasarse polas oficinas municipais ou chamar por teléfono (Miriam Alonso – 982 50 10 02)

Bando San Xoán 2024

Comunicación Previa Fogueiras San Xoán 2024

Fallo do xurado do X Premio de investigación “XERMADE NA HISTORIA”

Tras a reunión levada a cabo o xoves 23 de maio, ás 12:20 horas, formando parte do xurado

-Presidente: Don Roberto García Pernas, alcalde do Concello de Xermade, con dereito a voz e voto.

-Vogais, con dereito a voz e voto:

O 1º vogal: Don José Manuel Felpeto Carballeira, Presidente da Asociación de Veciños de Cabreiros.
O 2º vogal: Dona María Luisa Barreiro Mejuto, presidenta do Instituto de Estudos Chairegos
O 3º vogal: Dona María López Sández, profesora da área de Didáctica da Lingua e a Literatura da Universidade de Santiago de Compostela.
O 4º vogal: Dona Josefa Rey Castiñeira, profesora da área de Historia da Universidade de Santiago de Compostela

-Secretaria: Dona Lucía Guizán Trastoy, educadora familiar do Concello de Xermade, para recoller testemuño e acta do fallo do xurado.

Os traballos que resultaron premiados nesta edidición foron:

– “A sociedade de instrución e recreo `Progreso de Lousada´“, presentado baixo o pseudónimo : O cabaleiro de Pinar del Rio, foi o seleccionado para obter o PRIMEIRO PREMIO do certame. O autor do mesmo é Don Juan Carlos Vivero López, veciño de Guitiriz. Nado en Lousada (Xermade), Diplomado como mestre na Escola Universitaria de Formación do Profesorado de Lugo (USC), desenvolveu a súa profesión como docente en diversos colexios de Lugo e Coruña, pero principalmente no CEIP Lagostelle de Guitiriz. O importe do premio é de 2.000 €

“Aproximación á cultura inmaterial de Xermade”, presentado baixo o pseudónimo Morriña, foi o seleccionado para obter o SEGUNDO PREMIO do certame. A autora do mesmo é Dona Manuela Castelo Santalla (“Lela”), veciña de Xermade. Nada en Loiba (Ortigueira), cursou estudos de Maxisterio e tamén é Licenciada en Filoloxía Galego-Portuguesa. Logo de traballar en varias vilas galegas como profesora de instituto, obtivo a praza no IES Moncho Valcarce de As Pontes. O importe do premio é de 1.000 €

Aproveitamos para expresarlle a felicitación de todo o xurado.

Parabéns!

Subvenciona: Deputación de Lugo

XI PREMIO DE INVESTIGACIÓN “XERMADE NA HISTORIA”

O Concello de Xermade e a Asociación de Veciños de Cabreiros, coa colaboración da Universidade de Santiago de Compostela, convocan o XI Premio de Investigación “Xermade na historia”, financiado pola Exma. Deputación de Lugo, que será regulado polas seguintes

BASES

1. As persoas interesadas poderán participar tanto a nivel individual como colectivo.
2. Cada autor/a poderá concursar con cantos traballos desexe.
3. Os temas sobre os que poderán versar os traballos deberán estar relacionados co patrimonio etnográfico e cultural do Concello de Xermade (tradicións, festas, ritos, arte popular, lendas, memoria histórica, costumes, literatura oral, arquitectura, etc).
4. Haberá dous premios:
– 1º Premio, dotado con 2.000 euros.
– 2º Premio, dotado con 1.000 euros.
5. Os traballos deberán ser entregados baixo pseudónimo exclusivamente no rexistro do Concello de Xermade ou a través de correo postal. En sobre pechado serán incluídos:

-Nome, enderezo, teléfono, Curriculum Vitae ou, se é do caso, información detallada das características da asociación, colectivo, grupo …
-Modelo de presentación debidamente cumprimentado. O modelo poderá descargarse da páxina web do concello: www.xermade.org.

Co obxecto de garantir o anonimato, nos traballos de investigación presentados non figurará ningún dato persoal da persoa autora deles, senón unicamente o título na primeira páxina. Así mesmo, o traballo será presentado nun arquivo independente ao do resto da documentación. No mesmo sentido, o Concello de Xermade facilitaralle ao xurado, para o desenvolvemento das súas funcións, unicamente o documento que conteña o texto dos traballos presentados e manterá custodiada a identidade do/da autor/a ou dos/das autores/as ata que se resolva o procedemento.
6. Deberase entregar o orixinal paxinado en papel DIN A4 e copia en CD ou en memoria USB, tanto en formato PDF como en formato editable, fonte Times New Roman, tamaño 12, e entreliñado 1,5.
7. A extensión dos traballos será dun mínimo de 50 folios e un máximo de 400. As páxinas ocupadas polas notas, bibliografía, mapas, fotografías, etc, tamén se contabilizarán.
8. Os traballos deberán ser realizados e presentados en lingua galega. A data límite de presentación dos traballos será o día 21 de febreiro de 2025.
9. O xurado estará presidido polo Sr. Alcalde do Concello de Xermade, e catro vogais: Presidente da Asociación de Veciños de Cabreiros e tres especialistas en materias relacionadas co patrimonio etnográfico e cultural. Actuará como secretario/a un/ha funcionario/a do Concello de Xermade. A composición do xurado determinarase por resolución de alcaldía que se fará pública antes do 21 de marzo de 2025.
10. Unha vez que o xurado falle os premios, que poderán ser declarados desertos, daranse a coñecer a través dos medios de comunicación.
11. As persoas premiadas deberán comunicar por escrito ao Concello de Xermade a aceptación do Premio no prazo de oito (8) días naturais a partir da data da comunicación da concesión do mesmo.
12. As obras premiadas poderán ser editadas polo Concello de Xermade dentro do prazo de cinco (5) anos; transcorrido o mesmo, os seus autores/as disporán delas libremente, pero no momento, se é do caso, da súa publicación, deberán consignar a distinción concedida.
13. A Asociación de Veciños de Cabreiros e o Concello de Xermade poderán solicitar do autor/a calquera aclaración que estimen conveniente en relación co traballo. Así mesmo, poderán deixar sen efecto o Premio se o beneficiario incumpre as obrigacións sinaladas nas presentes Bases.
14. As cuestión non previstas nestas bases serán resoltas polo xurado de acordo co seu libre criterio.
15. A participación no Premio implica a total aceptación das presentes Bases.

Modelo de presentación XI Premio

XX Xornadas Interxeracionais Rurais

Con moita ilusión e moitas ganas presentámosvos o programa das XX Xornadas Interxeracionais Rurais de Cabreiros, Xermade.

Unha edición especial, pois chegar á cifra dos 20 anos é un reto constante de compromiso e traballo, pero sempre coa recompensa de tervos a vós ao outro lado, xa que sodes parte indispensable para que isto siga adiante!

Así pois, outro ano máis queremos convidarvos a que nos acompañedes, temos un programa do máis completo e variado e queremos seguir aprendendo e compartindo en comunidade.