Reparación de camiños no municipio

O Concello de Xermade vén de formalizar dous contratos de obras para a reparación de vías municipais: un deles para a reparación de camiños en A Criba, Cabreiros, Candamil e O Aruxo, adxudicado á empresa Francisco Gómez por importe de 128.292,56 euros máis 26.941,44 euros de IVE, financiado con cargo ao remanente líquido de tesouraría; e outro para a mellora de camiños en Sanche, Piñeiro e Framil, financiado con cargo ao Plan de Mellora de Camiños de Agader 2022-2023, adxudicado á empresa José No Mantiñán por importe de 70.000 euros máis 14.700 euros de IVE. Ambas obras foron adxudicadas o 11 de agosto de 2022 pola Xunta de Goberno Local, e o goberno municipal prevé que o seu inicio sexa inminente.
Na data de hoxe a mesa de contratación reuniuse para aceptar a xustificación das baixas temerarias presentadas na licitación das obras “Reparación de estradas en A Ermida, O Chao, Lousada e Badoi” (financiada tamén con remanente líquido de tesouraría) e “Reparación de estradas en Xemaré, Portovelo, Cerracín, etc.” (Plan Único 2022).
Por outra banda, a Xunta de Goberno Local reuniuse na data de hoxe con carácter ordinario e aprobou o expediente de contratación da obra “Reparación de estradas en A Pena, Roupar, Azoreira, etc.”, financiada con cargo ao Plan Único 2022, por importe de 74.056,48 euros (IVE incluído).
O goberno municipal está agardando polas autorizacións sectoriais precisas para aprobar os proxectos de reparación de pistas forestais no norte e sur do municipio e licitar ambas obras, financiadas tamén con cargo ao remanente líquido de tesouraría.

Sesión ordinaria do Pleno da Corporación

O Pleno xermadino reuniuse en sesión ordinaria o pasado xoves 11 de agosto. Entre os asuntos que se trataron na sección resolutiva están a aprobación dunha modificación de crédito para facer fronte á achega municipal da agrupación Guitiriz-Xermade para a adquisición dun punto limpo móbil, por importe de 6.808,83 euros; a aprobación inicial da ordenanza reguladora da taxa polo aproveitamento especial do dominio público local das instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas, auga, e hidrocarburos do Concello de Xermade, polo que se prevé ingresar arredor de 10.000 euros no exercicio 2023; a inclusión dunha subvención nominativa a favor da Universidade de Santiago para o proxecto “O papel dos microminerais no doente oncolóxico na provincia de Lugo”, dirixido pola investigadora e profesora Marta López Alonso; e a modificación da adicación parcial da concellería delegada de Medio rural, Emprego, Infraestruturas de Auga, Sumidoiro, Alumeado Público e recollida de RSU, Medio ambiente e Forestal (aprobada por acordo plenario de data 15 de xullo de 2019), que pasa a ser de 26 horas/semana, cun soldo bruto anual de 16.373,76 euros en 12 pagas a partires do 1 de setembro de 2022.
Na sección de control e fiscalización informouse ao Pleno da aprobación de tres proxectos por parte da Xunta de Goberno Local o 29 de xullo de 2022, en concreto:
1º. O proxecto de obras da depuradora do Campo da Feira, en Momán, que vai executar a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, cun orzamento de licitación de 257.902,09 euros, correspondendo ao Concello de Xermade a obtención dos terreos.
2º. O proxecto de obras de rehabilitación da Reitoral de Xermade para convertela nun Centro Internacional da Torneiría.
3º. O proxecto de obras de rehabilitación e ampliación da Reitoral de San Pedro Fiz de Roupar para convertela en Casa da Veciñanza, unha dotación dixirida á terceira idade.
Estes dous proxectos, redactados pola Universidade da Coruña, foron presentados a unha convocatoria de axudas do Instituto de Transición Xusta, para o que se solicitou o 100% dos custes, que ascenden a 403.000 euros no caso da Reitoral de Xermade e 1.490.000 euros no caso da Reitoral de Roupar.